ศิลปวัฒนธรรมของคณะ

     พิธีรินชา เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในการรับน้องที่ไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อให้นักศึกษาปรับตัวรู้จักมหาวิทยาลัย/คณะ/บุคลากรของคณะ/หลักสูตร/วัฒนธรรมการเรียนในสถานที่ใหม่ให้ได้ไวที่สุด พิธีรินชาเป็นการหล่อหลอมให้นักศึกษาใหม่ต้องไม่ทำตนดั่งชาล้นถ้วยมีความเต็มใจต่อการให้และการรับรู้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อความรู้วิชาการ เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรู้หน้าที่ของตนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ความคิดสร้างสรรค์การยึดมั่น ความดีงาม เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 

   

 

 

 

พิธีสืบทอดปฏิญญา (จุดเทียนปฏิญญา) เป็นพิธีที่ใช้แสดงความยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นผู้ยึดมั่นในพลังปัญญาพลังคุณธรรม เป็นผู้ทำงานทางการสื่อสารเป็นเสาหลักของความจริงความถูกต้องความงามคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของสังคมโดยเทียนเป็นสัญญะ

เป็นเทียนดวงน้อยๆ
ค่อยๆ ทำลายความมืด ความทุกข์เข็ญ
แม้เหนื่อยยาก ก็ไม่ท้อ ไม่ลำเค็ญ
รวมกันเป็นแสงสว่าง ของแผ่นดิน

 <ฟังเพลงบทเพลงแห่งปฏิญญา (สื่อสาร)   คำร้อง รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์>