การสร้างความเข้าใจ ในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย

การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าไทใหญ่

 

 การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าลีซู

 

 

การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า บ้านสะโงะ

 

การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง แม่สาใหม่

 

 

หุ่นกระบอก ศิลปะวิถีไทย วิถีอาเซียน

 

พิณเปี๊ยะ เสียงดนตรีจากหัวใจ