วิชาการออกแบบเว็บไซต์ ปี2558

ภาคการศึกษาที่ 2 /2558

ลงพื้นที่ 9 วัดในอำเภอสันทราย เพื่อเก็บข้อมูล และนำมาจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่สื่อออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจ ประกอบด้วย

1. วัดป่าแดด ต.ป่าไผ่

2. วัดสันคะยอม ต.สันทรายน้อย

3. วัดแม่โจ้ ต.หนองหาร

4. วัดร้องเม็ง ต. หนองแหย่ง

5. วัดมงคลเศรษฐี(ศรีสหกรณ์) ต. หนองจ๊อม 
 6. วัดทุ่งป่าเก็ด ต.หนองหาร
 7. วัดทิพวนาราม ต.หนองหาร 

 8. วัดห้วยเกี๋ยง ต.หนองหาร

 9. วัดสันทรายมูล ต.สันทรายน้อย