วิชาเทคโนโลยีผสมผสาน ปี2557

วิชา เทคโนโลยีผสมผสาน

ภาคการศึกษาที่ 2 /2557

 พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร 
ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง

วัดสวนดอก พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง

วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง

วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม