วิชาการถ่ายภาพดิจิทัล ปี2556

วิชา การถ่ายภาพดิจิทัล

ภาคการศึกษาที่ 2 /2556

ลงพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายภาพและนำมาจัดนิทรรศการ

 

นิทรรศการภาพถ่าย ณ อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร