วิชาการออกแบบเว็บไซต์ ปี2557

วิชา การออกแบบเว็บไซต์  

ภาคการศึกษาที่ 2 /2557

ลงพื้นที่ 9 วัดในอำเภอสันทราย เพื่อเก็บข้อมูล และนำมาจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่สื่อออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจ ประกอบด้วย 

วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบลแม่แฝก

วัดดอยแท่นพระผาหลวง ตำบลป่าไผ่

วัดฟ้ามุ่ย ตำบลหนองจ๊อม

วัดสันป่าสัก ตำบลหนองจ๊อม

วัดหนองไคร้หลวง ตำบลหนองจ๊อม

วัดท่าเกวียน ตำบลหนองจ๊อม

วัดเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่

วัดหนองอุโบสถ ตำบลป่าไผ่

วัดแม่แก้ดน้อย ตำบลป่าไผ่

  

From Address: To: