หน้าแรก การสื่อสารทั่วไป : Update! หลักการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลยุคใหม่ (4 C's Model of Effective Communication)

รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์

Dr.Wittaya Damrongkiattisak