หน้าแรก การเรียนการสอน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระดับของความรู้ (Knowledge) จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม สู่นามธรรม รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 685
2 การเรียนรู้เชิงเจตพิสัยจาการรับรู้สู่ความเชื่อค่านิยม รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 507
3 การเรียนรู้เชิงทักษะพิสัยเลียนแบบสู่มืออาชีพ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 540
4 การเรียนรู้เชิงพุทธพิสัยจากการจำสู่ผลึกความคิดแห่งปัญญา รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 492
5 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction) อาจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล 588
6 2012 Digital Trends รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 823
7 รักการอ่าน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 738
8 ความรู้กับปัญญา ความแตกต่างที่ควรเข้าใจ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 860
9 การวิจัยในชั้นเรียน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 2529
10 การศึกษา 3 ยุค รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1137
11 การเรียนรู้ผ่านมัลติมีเดีย รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 801
12 ทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1476
13 5 เป้าหมายสำหรับการสร้างทุนมนุษย์เพื่ออนาคต รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 857
14 บ่มเพาะทุนมนุษย์ใหม่ด้วย 5 จิต รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1224
15 กรวยการเรียนรู้(Cone of learning) ระดับความจำได้(memory) และระดับการมีส่วนร่วม(involvement) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 853
16 การสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1121
17 "ขงจื๊อ" สอนอะไร จีนจึงอยู่ได้ยาวนาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 937
18 คัมภีร์ความคิด "10 การคิดเชิงพุทธ" รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 749
19 การเขียนวัตถุประสงค์การเรียนอย่างมีคุณภาพ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 702
20 ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 741
21 รู้จริงเรื่อง Multi/Inter/Transdisciplinary รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 829
22 Constructionism รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 946
23 Constructivism รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1022