คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินบทความวิจัยของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 กลยุทธ์การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พุธ, ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘ สุดปฐพี เวียงสี 865
2 ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ พฤหัสบดี, ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ดวงใจ นิมมานเหมินท์ 1321
3 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ พุธ, ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ธันย์ชนิตว์ ศิรธารานนท์ 1446
4 องค์ประกอบละครโทรทัศน์ประเภทส่งเสริมสถาบันครอบครัวตามความต้องการของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ พุธ, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ธีรศานต์ สาคร 1204
5 อิทธิพลของสื่อทีมีผลต่อการแต่งกายของสตรีมุสลิม อังคาร, ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ กัญญารัตน์ สุวรรณะชฏ 1246
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการตีความหมายจากภาพถ่ายด้านศาสนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จันทร์, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ พงศ์วรินทร์ ปริยากรโสภณ 1280
7 การสื่อสารเพื่อการสร้างเครือข่ายทางสังคมในชุมชนออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จันทร์, ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พิชณิชา นิปุณะ 1317
8 การปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดในภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรีเพื่อการท่องเที่ยว อาทิตย์, ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หนึ่งฤทัย เดชคุณมาก 1194
9 บทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ศุกร์, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ธิติมา พันรอด 1599
10 ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการซื้อหวยใต้ดินของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ศุกร์, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อัศฎา สิทธิแก้ว 1070
11 บทบาททางสังคมของสตรีในบทเพลงลูกทุ่งไทย พุธ, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปวิณรัตน์ จันสดใส 1572
12 อิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อังคาร, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ พิริยาภรณ์ สรรพศรี 1256
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี (FREE COPY) จันทร์, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ สุมณรัตน์ ปานรัตน์ 3209
14 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเพลงไทย ศุกร์, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ยุทธิสิทธิ์ อุทธจักร 1068
15 อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อพฤติกรรมบริโภคนิยมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศุกร์, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ชิณารัศม์ คุณพิทักษ์ 1173
16 สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจทำแท้งของนักศึกษาอุดมศึกษา ศุกร์, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ยุวสรา ท้าวแก่น 1082
17 อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ศุกร์, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ นพเกล้า ยิ้มสถาน 1236
18 จริยธรรมของผู้นำทางการเมืองในรัฐบาลทักษิณ ตามทรรศนะของสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ อาทิตย์, ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๓ รุจิรา เนียมเรือง 1886
19 อิทธิพลของสื่อที่มีเนื้อหารุนแรงต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ อาทิตย์, ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๓ ทัศริยา ทองจิตต์ 994
20 ปัจจัยด้านการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ศุกร์, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ สิรินันท์ สมควร 1006
21 ความเชื่อถือการเสนอข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของผู้อ่านในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ศุกร์, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เจตน์ตนา เมืองลือ 983
22 ปัจจัยทางการสื่อสารที่มีผลต่อพฤติกรรมการแต่งชุดเครื่องแบบนักศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ศุกร์, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ แพรวพรรณ อุดมศรี 1090
23 การพัฒนาและการประเมินผลเว็บไซต์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เสาร์, ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๒ เจิมพงศ์ ใจหล้า 2091
24 รูปแบบรายการเกมโชว์ตามความต้องการของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศุกร์, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ธีรมล ลีรัตนากร 1119
25 การใช้ประโยชน์สารสนเทศทางการศึกษาจากเว็บไซต์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ศุกร์, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ก่อพงศ์ เข็มมุกด์ 1006
26 อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจในการไม่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พฤหัสบดี, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ พลอยชมพู เชาวนปรีชา 1446
27 รูปแบบและกลวิธีการดำเนินเรื่องในการจัดรายการละครโทรทัศน์ตามความต้องการของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พฤหัสบดี, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ปฏิภาณี ขันทนันต์ 1043
28 สื่อกับการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ พฤหัสบดี, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ธัญชนก วิริยะมงคลชัย 972
29 สื่อกับการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พฤหัสบดี, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ขนิษฐา เพชรายุทธ 967
30 ประสิทธิผลการเรียนรู้ผ่านสื่อ INTERACTIVE MAGAZINEของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จันทร์, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ จุฑามาศ พิชัยศิริ 1384
31 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเข้าชมบริษัทสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จำกัด จันทร์, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดวงใจ สุวรรณมาลี 1077
32 ประสิทธิผลการเรียนรู้ผ่านสื่อ INTERACTIVE MAGAZINE ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ศุกร์, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ กนกวรรณ สมบัติภิญโญ 1111
33 ปัจจัยสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ พฤหัสบดี, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ประสิทธิ์ ชูดวง 1245
34 อิทธิพลของการใช้สื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง พฤหัสบดี, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ประชาสิทธ์ ใจกว้าง 1353
35 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อยังวิทยาลัยเชียงราย อังคาร, ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ สุจิตรา ปันสกุล 1024
36 ผลกระทบของการเสนอภาพข่าวอาชญากรรมที่มีเนื้อหาความรุนแรงบนหน้าหนังสือพิมพ์ประชานิยม รายวันต่อเจตคติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จันทร์, ๐๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดาราณี จักรัตน์ 3026
37 แนวทางในการปรับปรุงรายการมองเมืองเหนือ ในทรรศนะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่่ อาทิตย์, ๐๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ศักดิ์สิทธิ์ จงสมัคร 1172
38 อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อาทิตย์, ๐๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ศิริพร สมถา 983
39 แนวทางการปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ตามทรรศนะของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พฤหัสบดี, ๐๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ กัญญารัตน์ สุวรรณะชฏ 1144
40 ภาพลักษณ์โรงพยาบาลนครพิงค์ในทรรศนะของผู้รับบริการ ชาวไทย พุธ, ๐๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ปิยะเรศ โกมาศ 986
41 เสรีภาพในการนำเสนอข่าวการเมือง กรณีการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน และโพสต์ ทูเดย์ อังคาร, ๐๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ปรารถนา เดชประเสริฐศรี 1161
42 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อังคาร, ๐๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ธัญพร เมฆพัฒน 1300
43 เสรีภาพในการนำเสนอข่าวการเมือง กรณีการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไทยโพสต์ และมติชน จันทร์, ๐๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ อชิรญา สุภาเดช 1062