กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อนาคตที่ไล่ล่าจนท่านอาจหาที่ยืนไม่เจอ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 194
2 ยุทธวิธีการสร้างและสื่อสารแบรด์ทางการเกษตรในยุคดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 416
3 Digital Video Production รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 381
4 Music Video Production รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 343
5 การสร้างแบรนด์ 1 (Brand Creation 1) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 573
6 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล 2018 / 2561 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 642
7 การกลั่นแกล้งออนไลน์ ภัยร้ายที่ไทยติดอันดับ TOP5 ของโลก รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 273
8 แผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้วย Green Communication รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 270
9 ยุทธวิธีการสร้างและสื่อสารแบรนด์ทางการเกษตรในยุคดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 480
10 ความฉลาดทางดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 627
11 แผนการจัดการการเรียนรู้ทางดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 395
12 กรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 354
13 วัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 978
14 การรู้ทางดิจิทัล (Digital-Literacy 6) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 473
15 ความเชี่ยวชาญเจนจัดทางดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 414
16 การเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ระบบดิจิทัล กรณีศึกษา อ.ไชยปราการ/อ.ฝาง/อ.แม่อาย รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 620
17 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการติดตั้ง และการใช้งานกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 498
18 Model2 : เป้าหมายและขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 407
19 Model1 : การสร้างการรับรู้และยอมรับเทคโนโลยีทีวีดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 413
20 กรอบแนวคิดการวิจัยทีวีดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 411
21 สรุปผลการวิจัย การยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 399
22 ทักษะเพื่อการปรับตัวและความสำเร็จในชีวิต รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 299
23 สวย รวย สำเร็จ อย่างมีความสุข รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 335
24 5 ระดับของความเชี่ยวชาญ From Novice to Expert รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 340
25 6 ขั้นของการฝึกฝนทักษะ Behavior Skills Training-BST รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 293
26 การรู้เท่าทันทางดิจิทัล 5 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 343
27 วิถีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 328
28 ความเชี่ยวชาญเจนจัดทางดิจิทัล-Digital-Fluency รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 374
29 แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัล 2559 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 298
30 แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัล 2560 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 329
31 แบบจำลองเมทริกซ์เครือสื่อข่ายสังคม รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 361
32 โลกดิจิทัล ก้าวหน้าแต่ก็น่าห่วง รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 452
33 สู่ยุคสื่อดิจิทัล The Digital Media Era Arrives รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 369
34 ทฤษฎีพฤติกรรมที่ผ่านการไตร่ตรองวางแผน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 454
35 Generation Z รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 441
36 ทฤษฎีการกระทำอย่างมีเหตุผล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 420
37 ลักษณะและนิสัยการทำงานและวิถีชีวิตตามยุคสมัย รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 419
38 The Theory of Planned Behavior (TPB) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 400
39 การประยุกต์ The Theory of Planned Behavior (TPB) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 366
40 ความคิดสร้างสรรค์และเกณฑ์แห่งคุณค่า รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 348
41 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยม เจตคติและพฤติกรรมทางจริยธรรม รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 380
42 แผนผังการนำเสนอวิจัย-การยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 326
43 แบบทดสอบการคุกคามจากสื่อออนไลน์ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 422
44 แบบทดสอบการเสพติด Selfie ด้วยตนเอง รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 459
45 TAM 3 แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีขั้นสูง รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 615
46 การยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 502
47 ทฤษฏีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 559
48 แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1737
49 11 ปัจจัยทำให้คนติดสื่อดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 580
50 สายพันธุ์ดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 453
51 เทคนิคการเพิ่มยอด views บน YouTube รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 452
52 คำคมสำหรับนักถ่ายภาพ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 516
53 ขั้นตอนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 519
54 การเสพติดการพนันออนไลน์ 2 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 514
55 การข่มเหง/กักขฬะ ออนไลน์ 2 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 594
56 แบบทดสอบการเสพติดมือถือ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 542
57 แบบทดสอบการเสพติดเกมออนไลน์ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 501
58 คุณภาพของอุดมศึกษา : บทสังเคราะห์จากงานวิจัย (2015) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 438
59 แนวคิดในการเขียนเพลง ขออภัย...เพราะต้องการให้สิ่งที่ดีกว่า รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 567
60 14 หลักการสำหรับการออกแบบสื่อ Multimedia เพื่อการเรียนรู้ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 992
61 แบบทดสอบการติดการพนัน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 579
62 แบบทดสอบการเสพติดภาพและ VDO โป๊ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 561
63 Cowboy ความหมายที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 566
64 ทักษะ 3 ประเภทที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 650
65 สื่อดั้งเดิม vs สื่อดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 727
66 แนวโน้มใหม่ของโลกเทคโนโลยีและการสื่อสาร 2558 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 744
67 ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล Digital divide รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 738
68 การออกกลางคันของนักศึกษาปริญญาตรี/โท/เอก รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 659
69 แนวคิดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลระดับปริญญาโท รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 902
70 ระบบการสอน (Instructional System) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 755
71 ระบบพัฒนาหลักสูตร System in Curriculum Development รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 712
72 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 836
73 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและวัฒนธรรมองค์กรของนักศึกษามหาบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 717
74 การประเมินผลนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 689
75 การเสพติดโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Addiction) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 711
76 ทักษะที่จำเป็นในทศวรรษที่ 21st : เส้นทางสู่ความรุ่งเรือง รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 777
77 ทฤษฎีการเรียนรู้เปรียบเทียบจากพฤติกรรมนิยมสู่ยุคดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 859
78 การเสพติดโลกไซเบอร์ (Cyber Addictions) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 725
79 Connectivism ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับยุคดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 881
80 การศึกษา คือ... (Education is) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 752
81 ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มารยาท รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 774
82 44 อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Devices) มีอะไรบ้าง รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 757
83 60 สื่อดิจิทัล (Digital Media) มีอะไรบ้าง รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 819
84 ประเภทของเนื้อหาดิจิทัล (Type of Digital Content) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 818
85 12 Principles ที่ใช้ผลิตสื่อ Multimedia รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 772
86 ลายแทงการเรียนปริญญาโทการสื่อสารดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 887
87 การถ่ายภาพอาหาร Food Photography รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 882
88 คำคมเกี่ยวกับการสื่อสารดิจิทัล 1 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 840
89 คำคมเกี่ยวกับการสื่อสารดิจิทัล 2 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 798
90 คำคมเกี่ยวกับการสื่อสารดิจิทัล 3 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 765
91 คำคมเกี่ยวกับการสื่อสารดิจิทัล 4 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 793
92 มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต (10 สิ่งที่ท่านพึงทำ) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 759
93 การเสพติดเซลฟี่ Selfie Addiction เทรนด์มาแรงในโลกดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 783
94 การถ่ายภาพ Selfie แบบมืออาชีพ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 779
95 สิ่งควรรู้ในโลกดิจิทัล Things Should Know in A Digital World รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 783
96 พลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 905
97 การถ่ายภาพแฟชั่น Fashion Photography รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 759
98 การถ่ายภาพหุ่นนิ่ง Still Life Photography รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 761
99 การถ่ายภาพกีฬา Sport Photography รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 832
100 การถ่ายภาพแต่งงาน Wedding Photography รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 815
101 การถ่ายภาพสารคดี Documentary Photography รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 831
102 การเสพติดศัลยกรรมเสริมความงาม รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1322
103 พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1028
104 ใช้สื่อออนไลน์ไปทำไม ผลการวิจัยที่ควรรู้ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 941
105 พลังและผลกระทบของการสื่อสารดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1219
106 แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนการสอน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 968
107 7 ขั้นตอนการเสพติด รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1045
108 การคุกคามทางไซเบอร์ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1112
109 การติดการพนันออนไลน์ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 972
110 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2 รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1082
111 การละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 916
112 การเสพติด Facebook รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1010
113 การเสพติดเกมออนไลน์ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 988
114 การเสพติดภาพโป๊ เซ็กซ์และในอินเทอร์เน็ต รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 989
115 การหาคู่ออนไลน์ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 933
116 จบการสื่อสารดิจิทัลแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 974
117 หลักการแนวปฏิบัติดีการเรียนการสอน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 920
118 อนาคตมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 900
119 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1109
120 การสื่อสารดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1177
121 มหาวิทยาลัยในอนาคต การปฏิวัติการศึกษาระดับโลก รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 946
122 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 934
123 สื่อและความรับผิดชอบในสังคม รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 933
124 ศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการสื่อสารดิจิทัล รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1255
125 แบบจำลองแมทริกซ์การสื่อสารของดร.วิทยา(Revised Edition) รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1641
126 การสอนมหาวิทยาลัยยุคใหม่ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1363
127 การสื่อสารดิจิทัล : สื่อแห่งอนาคตที่เปลี่ยนวิถีชีวิตและเปลี่ยนโลก รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 3302
128 การถ่ายภาพบุคคลอย่างมืออาชีพ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1636
129 การถ่ายภาพทิวทัศน์ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1807
130 การถ่ายภาพแมคโคร รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1481