เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday22
mod_vvisit_counterYesterday141
mod_vvisit_counterThis week323
mod_vvisit_counterLast week488
mod_vvisit_counterThis month1521
mod_vvisit_counterLast month1570
mod_vvisit_counterAll days248653
[Start : 24 February 2011]


ข้อมูลพื้นฐาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขต/คณะ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                :      ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ            :      Bachelor of Arts Program in Digital Communications

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :      ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล)

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)      :      ศศ.บ. (การสื่อสารดิจิทัล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   :      Bachelor of Arts (Digital Communications)

ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)  :      B.A. (Digital Communications)

 

3. วิชาเอก

ไม่มี

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

136  หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1   รูปแบบ

หลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี

5.2   ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

5.3   การรับเข้าศึกษา

รับเฉพาะนักศึกษาไทย

5.4   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น

หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.5   การให้ปริญญากับผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

6.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

6.1  อาชีพด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ งานภาพยนตร์โฆษณา และภาพยนตร์ดิจิทัล  เช่น ผู้ควบคุมการผลิต ผู้กำกับการแสดง ตากล้อง นักตัดต่อ ผู้สร้างสรรค์รายการ (ครีเอทีฟ) นักเขียนบท  ผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ ผู้สื่อข่าว เป็นต้น

6.2  อาชีพด้านกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล และเว็บไซต์ เช่น กราฟิกดีไซน์ ครีเอทีฟ ออกแบบเว็บไซต์ ผลิตหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ งานโฆษณา เป็นต้น

6.3  อาชีพอื่น ๆ  เช่น นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง นักประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อเคลื่อนไหว วาดภาพสตอรี่บอร์ด เป็นต้น