เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday16
mod_vvisit_counterYesterday141
mod_vvisit_counterThis week317
mod_vvisit_counterLast week488
mod_vvisit_counterThis month1515
mod_vvisit_counterLast month1570
mod_vvisit_counterAll days248647
[Start : 24 February 2011]


ข้อมูลพื้นฐาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 25ุ61

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขต/คณะ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                :      ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ            :      Bachelor of Arts Program in Digital Communications

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :      ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล)

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)      :      ศศ.บ. (การสื่อสารดิจิทัล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   :      Bachelor of Arts (Digital Communications)

ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)  :      B.A. (Digital Communications)

 

3. วิชาเอก

ไม่มี

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

135  หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1   รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปีทางวิชาการ

5.2   ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นความรู้ภาษาไทย

5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.5 การให้ปริญญากับผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

6.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

งานด้านวิชาชีพสื่อ งานด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์  งานด้านการออกแบบ Graphic Designer  งานด้านการออกแบบ Web Designer/ Web Content งานด้านการถ่ายภาพ Photographer งานด้านสังคมศาสตร์ งานด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและภาคเอกชน และการประกอบอาชีพสื่ออิสระ