เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday15
mod_vvisit_counterYesterday141
mod_vvisit_counterThis week316
mod_vvisit_counterLast week488
mod_vvisit_counterThis month1514
mod_vvisit_counterLast month1570
mod_vvisit_counterAll days248646
[Start : 24 February 2011]


ปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหลักสูตร

(ชื่อภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
(ชื่อภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts Program in Digital Communication

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วิชาเอกการสื่อสารดิจิทัล
ชื่อย่อ ศศ.บ. (การสื่อสารดิจิทัล)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Digital Communication)
Major in Digital Communication
ชื่อย่อ B.A. (Digital Communication)

กำหนดการเปิดสอน


ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา


ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบสัมภาษณ์หรือการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นิยามการสื่อสารดิจิทัล

การสื่อสารดิจิทัล คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล (effective communication) โดยใช้ทักษะในการออกแบบและสร้าง (create) สาร อย่างน่าสนใจและจูงใจ โดยใช้สื่อร่วมสมัย อย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) ทั้งภาพ เสียง ข้อความ และสื่อผสม โดยเฉพาะ สื่อดิจิทัล (digital media) เช่น e-mail, blogging, podcasting, video, digital narratives, e-portfolio, e-learning, digital document, Dynamic website และ rich internet application เป็นต้น

การสื่อสารดิจิทัล จะรวมทั้งการสร้างความคิดรวบยอด (conceptualizing) การผลิตสาร (producing) การถ่ายทอดสาร (delivering) และการรับสาร (receiving)
ด้วย (Aho, Kirsti, 2005)

ปรัชญาหลักสูตร

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตทางการสื่อสาร และสารสนเทศให้เป็นผู้อุดมด้วยพลังปัญญา และพลังความดีงาม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสื่อสารสารสนเทศที่มีสมรรถวิสัยในการผสานศิลปะการสื่อสาร และทักษะความชำนาญด้านสารสนเทศและสื่อดิจิทัล ให้สามารถประกอบอาชีพทั้งในภาคเอกชน รัฐบาล และประกอบอาชีพส่วนตัวได้

2. เพื่อบ่มเพาะจิตสำนึกในการเป็นนักสื่อสารและสารสนเทศที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพที่ยึดมั่นในความดีงาม อันจะนำไปสู่ การสร้างสังคมแห่งปัญญา

สายอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ในภาคอุตสาหกรรมหลัก 4 ส่วน ได้แก่
1. สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ เช่น นักออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิค นักเขียนบทความสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ นักถ่ายภาพ นักออกแบบสื่อการเรียนการสอน
2. วิทยุโทรทัศน์และภาพยนต์ เช่น ผู้กำกับ โปรดิวเซอร์ ดีเจ วีเจ นักเขียนบท นักออกแบบอนิเมชั่น นักออกแบบเทคนิคพิเศษ
3. เว็บไซต์ เช่น นักออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาสื่อปฎิสัมพันธ์
4. การสื่อสารในองค์กร เช่นนักประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการโครงการต่างๆ นักออกแบบจัดงาน