จรรยาบรรณวิชาชีพ

  จรรยาบรรณอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 

 

คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และแนวทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2552

( Download  File:Pdf )

(ปกหน้า) (หน้า 2) (หน้า 3) (หน้า 4) (หน้า 5)

(หน้า 6) (หน้า 7) (หน้า 8) (หน้า 9) (หน้า 10)

(หน้า 11) (หน้า 12) (หน้า 13) (หน้า 14) (หน้า 15)
(หน้า 16) (ปกหลัง)


 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552

( Download  File:Pdf)

 

 

 หลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติตนดีเด่น สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓) 
     

  หลักเกณฑ์ สายวิชาการ 
     ๑) ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และสร้างสรรค์ 
     ๒) ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเป็นมิตร เสมอภาค และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
     ๓) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองทางวิชาการ และกล้าแสดงออกทางความคิด 
     ๔) ขยันหมั่นเพียร อดทน และทุ่มเทเสียสละต่อการทำงาน 
     ๕) ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะอย่างสม่ำเสมอ 
     ๖) มีความรับผิดชอบต่อองค์กร ดูแลรักษาและใช้สินทรัพย์ของทางคณะอย่างประหยัดคุ้มค่า 

 

  หลักเกณฑ์สายสนับสนุน 
     ๑) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน 
     ๒) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
     ๓) มีความขยันหมั่นเพียร อดทน และทุ่มเทเสียสละต่อการทำงาน 
     ๔) ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะอย่างสม่ำเสมอ 
     ๕) มีความรับผิดชอบต่อองค์กร ดูแลรักษาและใช้สินทรัพย์ของทางคณะอย่างประหยัดคุ้มค่า

*********************************************************************************************

  "การมอบโล่เชิดชูผู้ปฏิบัติตนดีเด่น ปี ๒๕๕๖"  (อาจารย์และบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)

มอบโล่รางวัลในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
   
   
 อ.พีราวิชญ์  ภาคนนท์กุล    นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย

 

*********************************************************************************************

  "การมอบโล่เชิดชูผู้ปฏิบัติตนดีเด่น ปี ๒๕๕๕"  (อาจารย์และบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)

มอบโล่รางวัลในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  อาจารย์นภาวรรณ อาชาเพ็ชร และนายนพพร สุนะ 

 

*********************************************************************************************

  "การมอบโล่เชิดชูผู้ปฏิบัติตนดีเด่น ปี ๒๕๕๔"  (อาจารย์และบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)

มอบโล่รางวัลในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
   

 
 อ.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์
 นางยุคนธร ชำนาญ

  

*********************************************************************************************

 "การมอบโล่เชิดชูผู้ปฏิบัติตนดีเด่น ปี ๒๕๕๓"  (อาจารย์และบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)


มอบโล่รางวัลในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

อาจารย์ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ


นางสาวจงรักษ์ บัวลอย
นายสมพร เกตุตะคุ