Knowledge Management : การจัดการความรู้คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
การนำความรู้มาใช้ประโยชน์จากการอบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ / แบบทดสอบออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561   ณ ห้องอินเทอร์เน็ต ชั้น 3  อาคาร 75 ปีแม่โจ้  (โดย นางศิริพรรณ ขยัน) 

การเขียนหนังสือราชการ (โดย นางยุคนธร ชำนาญ)

  การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์  (โดย ดร.อุดมลักขณ์  ธรรมปัญญา)

  ถอดบทเรียน-การจัดทำเอกสารประกอบการสอน 
  วิทยากร :  ผศ.ดร. ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถอดบทเรียน-การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 วิทยากร : อาจารย์สุวรรณ  เลียงหิรัญถาวร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2560ขั้นตอนการนำ cloud storage (drop box) ไปพัฒนาการเรียนการสอน เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 
(โดย อ.ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา)


โปรแกรม Davinci Resolve  (การแก้สีวิดีโอด้วย Davinci Resolve)
โดยวิทยากรจากบริษัท Blackmagic เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559

(โดย นายนพพร สุนะ)

สรุปการอบรม"แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ รูปแบบใหม่ตามร่าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ"
เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่
(โดย นายทศพร  ทองบ่อ)

การคำนวณต้นทุนผลผลิตสำหรับส่วนราชการ จากกรมบัญชีกลาง  
(โดย นางสาวเปรมจิตร เทพานนท์)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2555
(โดย นางสาวณัฏทญา ภิรอด)

 สรุปเอกสารเรื่องหนังสือราชการ-จากการศึกษาด้วยตนเอง-ปีงบประมาณ 2560 
(โดย นางยุคนธร ชำนาญ)

การนำความรู้มาใช้ประโยชน์จากการอบรม โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนและนำเสนอข้อมูลออนไลน์ ด้วย Sway  เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 80-309 อาคารเรียนรวม 80 ปี  
(โดย นางศิริพรรณ ขยัน) 

 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ (ระดับคณะฯ)
ระหว่าง 17-19 มกราคม 2560 ณ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 
(โดย นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ) 

 “ประเทศไทย 4.0 ในบริบทของการพัฒนาทุนมนุษย์”  
(โดย นางสาวเพียรสว่าง บูชา)
วิทยากรโดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เผยแพร่โดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ้างอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=jWWWfl7W52k 
 ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
(โดย นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ)
 แบบฟอร์มหนังสือราชการ ปี 2559   (โดย  นางยุคนธร ชำนาญ)

สรุปเนื้อหา การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(Risk Management and Internal Control)

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดย  นางยุคนธร ชำนาญ
 โดย นางสาวเพียรสว่าง บูชา


การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล
คุณลักษณะสำคัญของพลเมืองที่จะนำไปสู่สังคมประชาธิปไตย
เรียบเรียงโดย อาจารย์ ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา

19 มีนาคม 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้การใช้สื่อดิจิทัล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 6 มิถุนายน 2555การถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้

การวิจัยในชั้นเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด

วันที่ 21 กันยายน 2554

 แนวทางการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในวิชา สด 481 การสร้างสรรค์งานด้านการสื่อสารดิจิทัล


 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทภาพยนตร์


 การเล่าเรื่องในภาพยนตร์โฆษณา


 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์


กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้การเขียนผลงานทางวิชาการ

ด้านสังคมศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

วันที่ 26 กันยายน 2555แนวทางการเสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับสากล

โดย Dr.Nittaya Cambell

วันที่ 21 พฤษภาคม 2556