ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 544 และ 551

ตามที่คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เสร็จสิ้นลงแล้ว ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 จึงประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกดังนี้

ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่  544 ลำดับที่ 1 นายชนะพัฒน์ พนมวัน ณ อยุธยา

ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 551 ลำดับที่ 1 นายจิระวัฒน์ ศรีสานติวงค์

ฉะนั้น จึงให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในแต่ละตำแหน่งข้างต้น ไปรายงานัว ณ กองการเจ้าหน้ที่ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 118/2556 ลว. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกฯ