การอบรมการทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (ePortfolio) : พฤ.14 ถึง ศ.15 สิงหาคม 2557

 เอกสารประกอบการอบรมการสร้างนิตยสาร Interactive

 เอกสารประกอบการอบรมการสร้างสื่อ Interactive ผ่าน QR&AR

******************************************************


 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  30 คน [9 ทีม]

 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  30 คน [10 ทีม]


 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมควรเตรียมก่อนเข้ารับการอบรม

-  ไฟล์ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลงานด้านต่างๆ (ควรเตรียมมาในรูปแบบไฟล์ เช่น ไฟล์เอกสาร doc , pdf , ไฟล์รูปภาพ , ไฟล์วิดีโอ )

-  กล้องถ่ายรูปดิจิทัล หรือ มือถือที่สามารถถ่ายรูปได้


** สถานที่จัดอบรม จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่ใช้อบรมไว้เรียบร้อยแล้ว

******************************************************

สถานที่อบรม ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (หมายเลข 13)

รับประทานอาหารกลางวัน  โถงชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (หมายเลข 9)

การอบรมการทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (ePortfolio)


วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล ประยุกต์ด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

- ผู้อบรมสามารถออกแบบและสร้างสื่อสื่อดิจิทัลอย่างน่าสนใจ

- นักเรียนสามารถประเมินตนเองล่วงหน้าและตัดสินใจเรียนด้านการสื่อสารดิจิทัล


กลุ่มเป้าหมาย

- อาจารย์-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- จำนวนผู้เข้าอบรม 45 คน แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 15 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วย  (อาจารย์ 1 คน  และ นักเรียน 2 คน)  หรือ (นักเรียน 3 คน)

- โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย เช่น โรงเรียนสันทรายวิทยาคม   โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม


ระยะเวลาอบรม 2 วัน  

วันพฤหัสบดี 14 สิงหาคม 2557

ลำดับ

เวลา

หัวข้อ

พิธีกร/วิทยากร/ทีมงาน


8.30-9.00

ลงทะเบียน ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์1  (3203)

อาคารจุฬาภรณ์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ

นางสาวเพียรสว่าง บูชา

นางยุคนธร ชำนาญ


พิธีเปิด

9.00-9.30

(30 นาที)

- VTR แนะนำคณะ

- พิธีเปิดการอบรม

โดย รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร  

- กิจกรรมทำความรู้จัก แนะนำตัว สำรวจความคาดหวัง


อาจารย์ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ

อบรม 1


9.30-10.45

(1 ชั่วโมง 15 นาที)

Portfolio สำคัญอย่างไร

-  ความหมาย /ความจำเป็น/ ประโยชน์ ของ Portfolio

-   ส่วนประกอบของ Portfolio / เนื้อหาภายใน Portfolio


อาจารย์นภาวรรณ อาชาเพ็ชร

อ.ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา

10.45-11.00 พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที

อบรม 2


11.00-12.00

(1 ชั่วโมง)

การสร้างความน่าสนใจด้วยภาพถ่าย

- ตัวอย่างผลงานการถ่ายภาพ

- การจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ

- การตกแต่งภาพที่เหมาะสม

** มอบโจทย์ แบ่งกลุ่ม การถ่ายภาพ **

อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์

อาจารย์มัณฑนา ภาคสุวรรณ์

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

โถงชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

อบรม 3


13.00-14.30

(1 ชั่วโมง 30 นาที)

Workshop เทคนิคการถ่ายภาพให้น่าสนใจ

อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

แบ่งฐาน 3 ฐาน เวียนฐาน ละ 15 นาที

ฐานที่ 1 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ถ่าย portrait หน้าคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

(อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์)

ฐานที่ 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทีมที่ 1-5

ห้องสตูดิโอ โทรทัศน์  ชั้น 1

(อาจารย์มัณฑนา ภาคสุวรรณ์)

ฐานที่ 3- โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทีมที่ 6-10

ห้องจัดรายงานวิทยุออนไลน์ ชั้น 2

(อาจารย์ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ)


** 14.00 -14.30 น. นำรูปภาพลงเครื่องคอมพิวเตอร์

ที่ห้องคอมพิวเตอร์1  (3203) อาคารจุฬาภรณ์

คณะวิทยาศาสตร์


อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์

อาจารย์มัณฑนา ภาคสุวรรณ์

อาจารย์ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ


(กำกับเวลาการเปลี่ยนฐาน)

อาจารย์พีราวิชญ์  ภาคนนท์กุล

อาจารย์วีระพันธ์  สุภานันท์

14.30-14.45  พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที

อบรม 4

14.45-16.00

(1 ชั่วโมง 15 นาที )

การออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน

ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์

อาจารย์วีระพันธ์  สุภานันท์


วันศุกร์ 15 สิงหาคม 2557

ลำดับ

เวลา

หัวข้อ

พิธีกร/วิทยากร

อบรม 5


9.00-10.30

(1 ชั่วโมง 30 นาที)

การออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน

ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign ต่อ


อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์

อาจารย์วีระพันธ์  สุภานันท์

10.30-10.45  พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที

อบรม 6


10.45-12.00

(1 ชั่วโมง 15 นาที )

การออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน

ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign ต่อ


อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์

อาจารย์วีระพันธ์  สุภานันท์

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

โถงชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร


อบรม 7


13.00-14.30

(1 ชั่วโมง 30 นาที)

-   ความแตกต่างระหว่าง Portfolio ฉบับ Print กับ แบบ Online

-   ตัวอย่าง Digital portfolio

- การนำไปใช้งาน / การนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์

- การสร้างสื่อ Interactive ผ่าน QR  และ AR


อาจารย์พีราวิชญ์  ภาคนนท์กุล


14.30-14.45  พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที

พิธีปิด

14.45-16.00

(1 ชั่วโมง 15 นาที )

- อภิปราย สรุปผลการสร้าง (Digital Portfolio)

- ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม

- ส่งแบบประเมิน

- พิธีปิด – มอบเกียรติบัตร

- ถ่ายรูปร่วมกัน

อาจารย์ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ