สายตรงคณบดี / ร่วมเสนอความคิดเห็น

 

คอมเมนต์   

 
0 # คุณสมบัติadmin 2016-12-14 10:22
- แผนการเรียนวิทย าศาสตร์-คณิตศาส ตร์ เกรดเฉลี่ยต้องไ ม่ต่ำ กว่า 2.25
- แผนการเรียนศิลป ์-คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยต้องไ ม่ต่ำกว่า 2.50
- แผนการเรียนศิลป์-ภาษาหรือศิลป์-ทั่วไปเกรดเฉลี่ยต้องไ ม่ต่ำกว่า 2.75
- ส่วนผู้ที่ศึกษา อยู่ในระดับ ปวช.ทางบริหารธุ รกิจ พาณิชยกรรม ศิลปกรรม
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยต้องไ ม่ต่ำกว่า 3.00
ตอบ
 
 
-1 # ค่าธรรมเนียมการ ศึกษา-2560admin 2016-12-14 10:17
http://www.education.mju.ac.th/AdmissionsMJU/admin/fileloads/60_fee.pdf
ตอบ
 
 
+1 # คุณสมบัติของผู้ สมัครนายกันต์ 2016-09-03 22:51
ขออนุญาตสอบถาม คุณสมบัติของผู้ ที่สมัครเรียนมห น่อยคับ และค่าใช้จ่ายแร กเข้าป.ตรี ประมาณกี่บาคับ/ / ขอบคุณคับอาจารย
ตอบ
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช