คณะสารสนเทศและการสื่อสาร แถลงผลการดำเนินการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก จ.เชียงใหม่

 บทสรุปผู้บริหาร การสร้างความเข้าใจ และการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกการเปลี่ยนผ่านและผลกระทบจาก Analog สู่ TV Digital จ.เชียงใหม่

ควบคุมการผลิต 
รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์

ถ่ายภาพ : สมพร  เกตุตะคุ , นพพร สุนะ

สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
http://www.infocommmju.com