รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 545 (ครั้งที่ 1) : ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ตำแหน่งเลขที่ 545 รับสมัครถึง 18 พฤษภาคม 2561
(อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,000 บาท สำหรับวุฒิปริญญาเอก  / อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,880 บาท สำหรับวุฒิปริญญาโท  )
ด้านนิเทศศาสตร์  นิเทศศิลป์ การสื่อสาร การสื่อสารมวลชน การสื่อสารดิจิทัล  วารสารศาสตร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยุโทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม